🔴 یادمان نرود که فردا ماه رمضان است


ماه رمضان پنجشنبه 27/2/97 میباشد


روزه گرفتن فقط غذا نخوردن نیست اینکه به کسی بد نگاه نکنیم ، کسی را مسخره نکنیم ، با کسی با دشنام سخن نگوییم ، کسی را آزرده نکنیم ، چشم به مال کسی نداشته باشیم و... روزه است


پیامبر اکرم (ص) میفرماید:


هرکس خبر ماه مبارک رمضان را به

دیگران خبر بدهد آتش جهنم برایش 

حرام میشود️🌙


راستی خیلی عجیب است ..


در کشور به دنبال روزه خوار میگردند تا او را شلاق بزنند

اما در طول سال سراغی از گرسنه ها نمیگیرند که لقمه نانی به او دهند..