• وای خدا باید سه شنبه ان هفته97/3/29کارنامه ام رابگیرم. دوستان من  را دعا کنید که نمره ای خوب بگیرم