کاش در دنیا سه چیز وجود نداشت:


غرور ، دروغ و عشق ...


چرا که انسان با غرور می تازد .


با دروغ می بازد.


و با عشق میغازد 


این آخری رو نتونستم جور درارم

فقط گفتم یه چیزی باشه که قافیه ش درست باشه ، اثر هنریه