در یک مهمانی 10نفر،همه افراد برای خداحافظی با هم دست می دهند.

در این مهمانی چند مرتبه(دست دادن)اتفاق می افتد؟