در ٤ سالگى: موفقیت عبارت است از ... کثیف نکردن شلوار


در ٦ سالگى: موفقیت عبارت است از ... پیدا ردن راه خانه از مدرسه


در ١٢ سالگى: موفقیت عبارت است از ... داشتنِ دوست


در ١٨ سالگى :موفقیت عبارت است از ... گرفتن گواهى نامه رانندگى


در ٢٠ سالگى:موفقیت عبارت است از ... برقرارى رابطه


در ٣٥ سالگى: موفقیت عبارت است از ... پول داشتن


در ٤٥ سالگى :موفقیت عبارت است از ... پول داشتن


در ٥٥ سالگى: موفقیت عبارت است از ... پول داشتن


در ٦٠ سالگى: موفقیت عبارت است از ... برقرارى رابطه


در ٦٥ سالگى :. موفقیت عبارت است از ... تمدید گواهى نامه رانندگى


در ٧٠ سالگى: موفقیت عبارت است از ... داشتنِ دوست

در ٧٥ سالگى : موفقیت عبارت است از ... پیدا کردن راه خانه


در ٨٠ سالگى :موفقیت عبارت است از ... کثیف نکردن شلوار