چرا اینقدر زمونه فرق کرده قدیم ها در یک خونه10خانوار زندگی می کردند اما حالا خونه هایشون رو از هم جدا کردند.

در قدیم اصلا بیماری وجود نداشت اما حالا صدتا بیماری وجود داره مانند:سرطان

قدیم ها کینه و کودوریت وجود نداشت اما حالا تا کسی را بزنی میره شکایت می کنه و دیه اش را می گیرد

لطفا با این حرفی که زدم واقعا قضاوت کنید.