امروز موقع غذا خوردن گوشی دستم بود،همه غذا رو ریخته بودم روی پیرهنم. مامانم اخرش پرسید:سیر شدی؟گفتم:

((اره.))گفت:((با تو نبودم،با لباست بودم.))