معلم:چطور می تونیم سر و ته یک کرم رو تشخیص بدیم؟

دانش اموزان:اجازه اقا! وسط کرم رو قلقک می دیم، هر طرف خندید سر کرمه.

هههههههههه