فکر کنید اگر یک رباتی  می ساختیم تا همه کار های خانه رو انجام بده چه حال داشت و به خصوص تکلیف های مدرسه که همه بچه ها ارزو ان را دارند.

یا دندون هایی بسازیم که باهاشون هر چی بخوری و مسواک هم بزنی خراب نشن.چه کیفی می داد اگر وجود داشتن.