مردی از حکیم پرسید:چگونه عیب خودم را بشناسم ؟حکیم گفت:کافیست یک عیب زنت را به او بگویی و خواهی دید که تمام عیب های خودت ،پدر ، مادر و بستگانت را به تو خواهد گفت .