اولی:می دانی چرا وسط قرض خط وارد؟

دومی:نه،چرا؟

اولی:تا اگر هنگام بلعیدن در گلو گیرکرد؛بتوان ان را با پیچ گوشتی بار کرد.