یه روز گاو پاش میشکنه دیگه نمی تونه بلند شه ، کشاورز دامپزشک میاره . 


دامپزشک میگه: 


" اگه تا 3 روز گاو نتونه رو پاش وایسته گاو رو بکشید " 


گوسفند اینو میشنوه و میره پیش گاو میگه: 


"بلند شو بلند شو" 


گاو هیچ حرکتی نمیکنه... 


روز دوم باز دوباره گوسفند بدو بدو میره پیش گاو میگه: 


" بلند شو بلند شو رو پات بایست" 


بازگاو هر کاری میکنه نمیتونه وایسته رو پاش 


روز سوم دوباره گوسفند میره میگه: 


"سعی کن پاشی وگرنه امروز تموم بشه و نتونی رو پات وایسی دامپزشک گفته باید کشته شی " 


گاو با هزار زور پا میشه.. 


صبح روزبعد کشاورز میره در طویله و میبینه گاو رو پاش وایساده از خوشحالی بر میگرده میگه: 

" گاو رو پاش وایساده ! جشن میگیریم ...گوسفند رو قربونی کنید... " 


نتیجه اخلاقی: 


خودتونو نخود هر آشی نکنید !