ایا می دانید یکی از رسم های قدیمی مردم((کوشنگار))در استان هرمزگان این است که درون زمین کوزه هایی کار می گذارند تا حیوانات 

و پرندگان بتوانند از ان ها اب خنک بنوشند