سیب زمینی بیشتر در کجای کشور کشت می شود؟

¤در داخل کشور

زرافه در کجا زندگی می کند؟

¤در باغ وحش

محمدخان قاجار که بود و چه گرد؟

¤پادشاه بود و حکومت می کرد

در هنگام پرواز بال های خود را تکان نمی دهد؟

¤خلبان

چگونه می توان ان طرف دیوار را دید؟

¤از داخل پنجره

خسوف در چه زمانی از سال اتفاق نمی افتد؟

¤در شب ها

به راننده قطاری که عینک و سبیل داشته باشد چه می گویند؟

¤لوکوموتیوران