آیا میدانستید سایز پا در شخصیت شما تأثیر دارد؟

 

👠👠👠👠👠👠👠👠👠👠

 

روانشناسی سایز پا:❓❓❓❓

 

 

👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞

سایز 36:

سایز 37 : 

سایز 38: 

سایز 39:

سایز 40:

سایز 41: 

سایز 42: 

سایز 43: 

سایز 44: 

سایز45:

سایزه پات چنده؟؟جواب تست 👠👞

 

 

 

سایز 36:ترسو و وابسته

سایز 37 : جذاب ولوس

سایز 38: حساس و زود رنج

سایز 39:هیجانی مغرور

سایز 40:شیطون و مغرور

سایز 41: عصبی و لجباز

سایز 42: عشقی وباحال

سایز 43: شوخ و جذاب

سایز 44: پر حرف و تنوع طلب 

سایز45:کم رو،خجالتی

 

 

👠👞👠👞👠👞👠👞👠👞