چه کسی برنده شد؟

Freezer
حرف مفت

Welcome
دهن لق

See you later
لات تر به نظر میای!

Subsystem
صاحب دستگاه

 

Long time no see
دارم لونگ می‌‌پیچم، نگاه نکن!

 

UNESCO
یونس کجاست؟