مرغا هورمون خوردن و خروس شدن
خروسا مامانی شدن برای مرغا ناز میان و عشوه بازی می کنن
سن ازدواج مرغا بالارفته دیگ ازدواج نمی کنند
چوپان دروغگو عزیز شده و کلی طرفدار داره
شنگول و منگول بزرگ شدنو گرگ شدن
مامانشونم رفته تایلند گیساشو ببافه
دارا و سارا رفتن فرانسه کبابی باز کردن
کبری موهاشو مش کرده و دماغشو عمل کرده
روباه و کلاغ دستشون تویه کاسس
حسنک گوسفنداشو فروخته پراید خریده مسافر کشی می کنه
ارش کمانگیر معتاد شده و سنگم نمی تونه پرت کنه
شیرین خسرو و فرهادو پیچونده با دوست پسرش رفته اسکی
رستم و اسفندیار اسباشونو فرختن موتور خریدن و میرن کیف قابی
و دیرینگ صدای زنگ به صدا در اومد
ولی هیچی نفهمید چی به یر ایران اومد