🏴خوش بحال کسانی که

هم زنجیر میزنند!

و هم زنجیری از پای گرفتاری باز میکنند...!


🏴هم سینه میزنند!

و هم سینه ی دردمندی را از غم و آه نجات میدهند...!


🏴هم اشک میریزند!

و هم اشک از چهره ی انسانی پاک میکنند...!


🏴هم سفره می اندازند!

هم نان از سفره کسی نمیبرند..!


آنوقت با افتخار میگویند:


" یاحسین "