نمی دانم

نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد

نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت

ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم

سوتکی سازد

گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش

که یکریز و پیاپی

دم گرم خودش را در گلویم سخت بفشارد

تا

بدین سان بشکند هردم سکوت مرگبارم را.....