این روزا خیلی دلم گرفته

از خدا می خوام کمکم کنه

بدجوری درمونده شدم

خدایا فقط خودت هستی که

می تونی با معجزه ای 

دوباره بزرگی خودتو بهم نشون بدی