من آخرش نفهمیدم اینکه تو اخبار هی میگه :

" وی خاطر نشان کرد " ینی چی؟؟؟؟؟

این وی کیه که همش خاطره رو نشان میکنه !؟؟

پس کی میگیرتش ؟؟؟؟؟؟؟

چرا با عواطف دختر مردم بازی میکنه ؟؟؟