توی ماشین کنار دوستم نشسته بودم

دوستم برگشت به دختره گفت :

میگیرم میزنمتا !!!؟

دختره در کمال ناباوری گفت :

تو منو بگیر هرچقدر دلت خواست بزن!!!