عاخه هیچ جا مثه توالت خونه خود آدم نمیشه

من توی بقیه توالتا معذبم

از دو چیز حالم بهم میخوره

مدرسه و مسافرت

.

.

.

قابل توجه لرهای عزیز(با شومام دوستان عزیز)

زود وسایلتونو جمع کنین با من بریم خونتون

عاخه میخوایم بریم لرستان.....

البته سر راه اون خسیسایی که لایک نمیکنن

و کامنت نمیذارنم بیان

اونارم به آغوش گرم خانواده شون بپیوندانم

عاخه سر راه اصفهانم میریم...