طرف گاو داری میزنه.

مامور بهداشت میاد میگه:

به گاوات چی میدی ؟

میگه : آت اشغال.


مامور کلی جریمش میکنه.


ساله بعد میاد میگه به گاوات چی میدی ؟

میگه : جوجه کباب ,پیتزا .

باز یارو جریمش میکنه.

سال بعد میاد میگه به گاوات چی میدی ؟

میگه :والا هر روز صبح بهشون ۱۰۰۰ تومن میدم،هر چی دوست دارن بخرن بخورن.😂😂