خودم : همش به جز 6 و 7

حالا کارای دیگه ام میکردم که گفتنش اینجا جایز نیس