کبوتر با کبوتر چیپس با ماست 😋

دروغ میگه طرف خوشکل ترازماست😍😍


تو این دنیای مرموز مجازی 

که نه پیداست کی دزده کی قاضی🤕🤕

که اقدس توش شده ریتا و مهسا

بتول خانم شده مهناز وطناز😁😁


کامنت و لایک و پست و چسب بینی

تو هر برنامه مجبوری ببینی

طرف داره نخ قالی میریسه😰😰

کامنت داده ی هفته س انگلیسهطرف بیش از یه سال یار باماست

میگفت سولمازه و شکل پری هاست😍😍

پریشب تازه فهمیدیم عاقاست

کبوتربا کبوتر 🐦باز با باز