دیگه مهم نیست!

دیگه برام مهم نیست کی تو زندگیم میمونه و کی میره...

دیگه نه از بودن کسی لذت میبرم..


نه از رفتن کسی زجر میکشم...


هی تازه وارد..! خواستی بمون... خواستی برو...