میگن دوستای خوب مثه گنچ هستن و گنج ها فقط تو افسانه ها و قصه ها هستن