یه روز دوتا نی نی باهم خوابیده بودن
یکیش دختر یکیش پسر
دختره ب پسره میگه تو دخملی یا پسل ؟؟
پسره میگه: من پسلم تو چی؟
دختره میگه: نیدونم
پسره میگه: بذار بلم زیل پتو ندا دونم
اون وقت میفمم
یهو میاد میگه....
وووووووااااای تو دخملی
دختره میگه: هییییی از تجا فهمیتی؟

.

.

.

.

.

.

پسره میگه: آخه جولابات صولتیه
.
.
نی نی ین...
میفهمین ؟؟
یعنی نوزادن...
میفهمین؟؟
خیلی کوچولوعن...
میفهمین؟؟
هنوز مثل شما ذهنشون منحرف نشده...
میفهمین؟؟؟