دلمان خوش است که مادری داریم که شیرمان می دهد
دلمان خوش است که پدری داریم که می توانیم با موهای صورتش بازی کنیم
دلمان خوش است که همه ی گوسفندها و مرغ ها برای شکم ما آفریده شده اند
دلمان به این خوش می شود که زمین زیر پای ماست و آسمان هم . . .
دلمان به قیافه خودمان تو آیینه خوش می شود
یا به اینکه تو جیبمان مقداری اسکناس ریز و درشت داریم
دلمان به لباس نویی خوش می شود و به اصلاح سر و صورت ذوق می کنیم
یا وقتی جشن تولدی برایمان میگیرن یا می رویم
یا زمانی که شاگرد اول می شویم
دلمان ساده خوش می شود به یک شاخه گل یا هدیه ای که میگیریم
یا به حرف های قشنگی که می شنویم
دلمان به تمام راست و دروغ ها خوش می شود و . . .