اعصابم خییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی خورده

یکی هست که دلم میخواد دست بندازم

خفش کنمفریادفریادفریاد

فقط دعا کنین امشب قاتل نشم....