فروردین: سلطان گروه

 اردیبهشت: گل گروه

 خرداد: شیطون گروه

 تیر:ناناس گروه

 مرداد: عشقه گروه

 شهریور: الماس گروه

مهر : دکتر گروه

آبان: باحال گروه

 آذر:عزیز گروه

 دی: فعال گروه

 بهمن : هنرمند گروه

اسفند: جیگر گروه