سنگ فرش ها و آهنگ ها و زمستان ها هم....تظاهر می کنی پاک شدند اما خاطره ها همیشه می مانند ، هستند  ، تنها باید گاهی دست به سرو گوششان بکشی و هرگز با آنها نجنگی !دوستشان بداری و در اعماق جانت حفظشان کنی تا ابد....اگر باهوش باشی خواهی فهمید آنچه که گذشت درتو باقی می ماند برای همیشه ، ....