نه حوصله دوست داشتن دارم

نه می خواهم کسی دوستم داشته باشد

با اینکه هنوز سرما نیومده

 این روز ها سردم

مثل دی، مثل بهمن ، مثل اسفند

مثل زمستان

احساسم یخ زده

آرزوهایم قندیل بسته

امیدم زیر بهمنِ سردِ احساساتم دفن شده

نه از آمدنی خوشحالم نه از رفتنی غمگین

این روزها پرم از سکوت

*

*

*

باز مهرخواهد اومد و  

مهر هم تکرار شد و 

ننشد چیزی که میخواستم

نخواسته هام تکرار شد