انگشت حلقه ... برای یک آدم خیلی خیلی خــــاص ! ...انگشت میانی ... برای آنان که پشت سرم حرف میزنند ...انگشت اشاره .... برای انتخاب تو که بهترینی .....انگشت شست .... برای روزگاری که سر ناسازگاری دارد ....