اگر با یکبـــــار خواندن معما، بتوانید تشخیص دهید که شرلوک چطور قاتل را شناسایی کرد⁉️ شما قطعـــــا از استعداد کارآگاهی بالایی برخوردارید.