آی بدم میاد دارم تلفنی با کی حرف میزنم

گوشی رو میده به یه بچه یه ساله!!!!!

میگه بیا با خاله_عمو حرف بزن !
آخه من دقیقا چه صحبتی باید بکنم با اون بچه ؟؟؟؟؟؟؟