به در گفتم، تمام آنچه در دل بود بدان امید، شاید بشنود دیوار.

چه زیبا خالقی دارم

دلم گرم است می دانم

که فردا باز خورشیدی

میان آسمان، چون نور می آید شبی می خواندم .... با مهر

سحر می راندم ..... با ناز

چه بخشنده خدای عاشقی دارم

که می خواند مرا، با آنکه میداند

گنه کارماگر رخ بر بتابانم

دوباره می نشید بر سر راهم

دلم را می رباید، با طنین گرم و زیبایش

که در قاموس پاک کبریایی، قهر نازیباستچه زیبا عاشقی را دوست می دارم

دلم گرم است می دانم، که می داند

بدونِ لطف او، تنهای تنهایم

اگر گم کرده ام من راه و رسم بندگی، امادلم گرم است، می دانم 

خدای من، خدایی خوب می داند

و می داند که سائل را نباید دست خالی رانددلم گرم خداوندی ست

که با دستان من، گندم برای یاکریم خانه می ریزد

و با دستان مادر، کاسه آبی را، برای قمری تشنهدلم گرم خداوند کریمِ خالق نوریست

که گر لایق بداند

روشنی بخشد، به کرم کوچکی با نوردلم گرم خداوند صبور و خالقِ صبریست

که شب ها می نشیند در کنارم

تا که بیند می رسد آن شب

که گویم عاشقش هستم؟خداوندا، دعا برآنکه آزار مرا اندیشه می دارد، نشانم ده

خداوندا، مسلمانی عطایش کن

نخشکاند هزاران شاخه زیبای مریم را

نبندد پای زیبای پرستو را

نسوزاند پر پروانه های عاشق گل را

نچیند بال مینا رادعایش می کنم آن عهد بشکسته

دعایش می کنم عاشق شود بر یاکریم و هدهد و مینا

دعایش می کنم

آن سان دعایی 

چون مرا با لعنت و نفرین قراری نیستتو آیا هیچ می دانی خدایم کیست؟

چنان با من به گرمی او سخن گوید

که گویی جز من او را بنده ای، در این زمین و آسمانها نیستهزاران شرم باد بر من

چنان با او به سردی راز می گویم

که گویی من جز او و بی گمان

یکصد خدا دارمچنان با مهر می بخشد

که گاهی آرزوی صد گناه و توبه من دارمالا ای آنکه خواب از چشمها بردی

تو را آرامش شب ها گوارایت

نهال خنده مهمان لبانتتو ای با مذهب عشاق بیگانه

برایت عاشقی را آرزو دارمالا ای آنکه گریاندی مرا تا صبح

برای تو، هزار و یک شب آرام و پر لبخند را

من آرزو دارمتو را ای آرزویت، قفل بر لب ها

برای تو، کلید فهم معنای تفاهم آرزو دارمتو ای با عشق بیگانه

اگر روزی بخوانی رمز بال شاپرک ها را

تو می فهمی، که مرگ مهربانی، آخر دنیاست

اگر ناز نگاه آهوان دشت می دیدی

تفنگت را شکسته، مهربانی پیشه می کردی

چه لذت صید مرغان رها در پهنه آبی؟

اگر معنای آزادی، به یاد آرینمی دانم دگر باید چه می گفتم

به در گفتم، تمام آنچه در دل بود

بدان امید، شاید بشنود دیوار.