بابام دیشب اومده

میگه چرا بیداری؟؟؟

میگم خوابم نمیبره بابا جون

میگه بخواب خوابت میبره عزیزم:|

فهمیدید؟؟؟؟؟

خیلی هم ساده بود :|

اصن نمیدونم چرا به فکر خودم نرسید :||

شماهم از این به بعد

هر وقت دیدید خوابتون نمیبره

بخوابید خوابتون میبره