یه پچه ی ۳ تا ۶ ساله رو بغلش میکنم و دور خودم میچرخم


تا سرش گیج بره ، بعد میذارمش رو زمین تا راه بره


بعد میشینم نگاه میکنم که چطور هی میخوره به در و دیوار …:D


حتما امتحان کنید !


ههههههههه