گل ماه تولد فروردین : گل رز ، بسیار رک گووعاشق مسافرت

گل ماه تولد اردیبهشت : گل نسترن : فردى صبورپرطاقت وداراى ارادہ بسیارقوى،قابل اعتماد

گل ماه تولد خرداد :گل یاس : رفتار دوستانه اى دارى،رک گووپرحرف

گل ماه تولد تیر : گل بنفشه : داراى ذهن خلاق،ودرخانه بیشترازهمه جااحساس امنیت وآرامش میکنید

گل ماه تولد مرداد : گل شب بو : بامحبت،خونگرم،دلسوز اما کمى عصبى

گل ماه تولد شهریور :گل داوودى : متفکرواندیشمند

گل ماه تولد مهر :گل زنبق : مهربان محبوب،وسرشت سخاوتمندى دارید

گل ماه تولد آبان : گل ارکیده : به سرعت تصمیم میگیردودرکارش بسیارسریع وچابک است

گل ماه تولد آذر: گل مریم  : احساساتى،صادق،باوفا،بشاشو خوش اخلاق

گل ماه تولد دى : گل همیشه بهار: اهل رقابت،دوست بازى وقابل اعتمادو امین،وبسیار تودار

گل ماه تولد بهمن : گل گلایل : خیلى باهوش،ومیدانید چه میکنید

گل ماه تولد اسفند : گل نرگس : مهربان،باگذشت،بسیارتوداروبه هیچ وجه خودخواه نیست !!