کلمات را با دقت خرج کنیم...


کلمه می‌تواند ؛

تو را مشتاق کند مثل: "دوستت دارم"

تو را ویران کند مثل: "از تو بیزارم"

 تو را تلخ کند مثل: "خسته ام"😖

تو را سبز کند مثل: "خوشحالم"😊

 تو را زیبا کند مثل: "سپاسگزارم"

 تو را سست کند مثل: "نمی‌توانم"😰

 تو را پیش ببرد مثل: "ایمان دارم"

 تو را خاموش کند مثل: "شانس ندارم"😶

کلمه می‌تواند تو را آغاز کند مثل:

از همین لحظه شروع میکنم ،😃

از همین نقطه تغییر میکنم ،😀

از همین دم یک طرح نو میزنم ،☺️

می توانم ، می خواهم ، می شود😉