طنز تصویری حالات دانشجویان در طول سال |: |:

اول ترم: جوک احوالات دانشجویان
.

.


سه روز مانده به امتحان: جوک خفن  jokes | http://jokes5.blogfa.com/
.

.


دو روز مانده به امتحان: طنز دانشجویان
.

.


شب امتحان: احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)

.


.


یک ساعت مانده به امتحان: احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)
.

.


سر جلسه امتحان: http://jokebest.blogfa.com/category/1 | جوک های خنده دار دانشجویان
.

.


هنگام خروج از جلسه: احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)  http://jokebest.blogfa.com/category/1
.

.

یک هفته بعد از امتحان:احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)
.