پیر زنه از مکه میاد 

تو چمدونش سه تا شیشه مشروب بوده! 😲😲


مامور گمرک میگه: اینا چیه حاج خانوم؟😬😬😬


میگه: نوشیدنی انرژی زاست ننه 😚😚😚


من که پای درست و حسابی برا طواف نداشتم!


دو تا لیوان میخوردم کعبه خودش میچرخید!! 😳😂


نظر ولایک حتما یادتون نره.