ده گوشی خاطره‌انگیز که همه باهاش سر و کار داشتن، شما کدوم گوشی‌ها رو داشتید؟

خودم اولی رو داشتمـ...

 Ø¯Ù‡ گوشی خاطره‌انگیز که همه باهاش سر و کار داشتن، Ø´