از این لواشکای سیاه هست که خیلی ترشه وقتی میخوری کل سیستم صورتت مچاله میشه😝


اینا رو بگیری روشون یه عالمه رب انار بریزی بعد روش نمک بپاشی... 

طوری که دونه های سفید نمک معلوم باشه😍


بعد لولش کنی، بزاری کنار لپت آروم آروم آب بشه... 😍😋

مزش بره تو دهنت 


بعد با دستت یه گوجه سبز ترش و نمک خورده رو برداری یواش یواش گاز بزنی😍😊
خب دیگه آب دهنتونو قورت بدین... بلند شین دیگه بسته😭