بوووق🔊: سلام حاجی فدات شم 😊✋

بوق🔊: مسیرت کجاست؟ 😕

بوبوق🔊: بیا بالا 😐

بوووق🔊: برو کنار عوضی! 😡

بوق🔊: خانوم کجا؟ برسونمت فدات شم؟ 😍

بووق بووق🔊: وایسا الاغ نوبت منه 😤

بوق🔊: حله آقا 😉✋

بوق🔊: شما آژانس خواسته بودین؟ ☹️


بوق🔊 بوق🔊 بوق🔊: عروس چقدر قشنگه ایشالا مبارکش باد 😂😂😂