ماه تولد و روز تولدتان را کنار هم گذاشته و در قسمت نظرات بیان کنید.