خدایا وضعِ دنیا را ​OK​ کن

دلِ ما ناok ها را ، ​OK​ کن


غم و اندوه،انصافاً زیاد است

بساطِ شادیِ ما را ​OK​ کن


دراین دوران که بابا ​نان​ ندارد

دل دارا و سارا را ​OK​ کن


در آن عالم ،بِرس اوّل به مجنون

برایش ، وصل لیلا را ​OK​ کن


برای تُرک شیرازیِّ حافظ

سمرقند و بخارا را ​OK​ کن


​پرایدم​ ، شصت جایش ، ضربه خورده

اقلّاً یک ​تویوتا​ را ​OK​ کن


ندیدم خیری از دیروز و امروز

برایم خیر فردا را ​OK​ کن


تمام چیزها هم گفتنی نیست

خودت ​بعضی قضایا​ را ​OK​ کن


گنهکارم، ولی توی بهشتت

برایم خواهشاً جا را ​OK​ کن😂😂