فروردین : ماجراجو ، پرشور – بی احتیاط ، کم صبر


🍧اردیبهشت : قابل اعتماد ،خونسرد – یکدنده ، خودخواه


🍧خرداد : همه فن حریف ، شاداب – دمدمی مزاج ، نگران


🍧تیر : احساساتی ، بامحبت – نازک نارنجی ، حساس


🍧مرداد : دست و دلباز ، باوجدان – کم تحمل ، غیرقابل پیش بینی


🍧شهریور : فروتن ، زیرک – وسواسی ، عجول


🍧مهر : باتدبیر ، آرمانگرا – دودل ، خوش باور


🍧آبان : مصمم ، بانفوذ – لجوج ، خودرأی


🍧آذر : جذابیت، اوووووووووف ، نزارید عصبانی بشه وگرنه…


🍧دی : باحوصله ، واقع بین – مقرراتی ، جدی


🍧بهمن : مهربان ، روشنفکر – غیرقابل پیش بینی ، یک دنده


🍧اسفند : همدل ، فداکار – مرموز ، تودار


نظر ولایک حتما یادتون نره.